BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Lớp nắm giữ kiểu liệt kê liên quan đến truy vấn thông tin xây dựng.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final SHARED_KEY

Khóa tệp sẽ được chia sẻ từ thông tin bản dựng tài nguyên cho tất cả thông tin bản dựng thông qua IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

nhà thầu công cộng

BuildInfoKey ()

Lĩnh vực

CHÌA KHÓA CHUNG

public static final  SHARED_KEY

Khóa tệp sẽ được chia sẻ từ thông tin bản dựng tài nguyên cho tất cả thông tin bản dựng thông qua IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

nhà thầu công cộng

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()