btgatt_response_t Tham khảo Liên minh

btgatt_response_t Tham khảo Liên minh

#include < bt_gatt_server.h >

Trường dữ liệu

btgatt_value_t attr_value
uint16_t xử lý

miêu tả cụ thể

Loại phản hồi yêu cầu đọc từ xa của GATT

Định nghĩa tại dòng 41 của file bt_gatt_server.h .

Tài liệu hiện trường

btgatt_value_t attr_value

Định nghĩa tại dòng 43 của file bt_gatt_server.h .

xử lý uint16_t

Định nghĩa tại dòng 44 của file bt_gatt_server.h .


Tài liệu cho liên minh này được tạo từ tệp sau: