btgatt_value_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_value_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_server.h >

Trường dữ liệu

uint8_t giá trị [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t xử lý
uint16_t bù lại
uint16_t len
uint8_t auth_req

miêu tả cụ thể

Loại giá trị GATT được sử dụng để đáp ứng yêu cầu đọc từ xa

Định nghĩa tại dòng 31 của file bt_gatt_server.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t auth_req

Định nghĩa tại dòng 37 của file bt_gatt_server.h .

xử lý uint16_t

Định nghĩa tại dòng 34 của file bt_gatt_server.h .

uint16_t len

Định nghĩa tại dòng 36 của file bt_gatt_server.h .

bù đắp uint16_t

Định nghĩa tại dòng 35 của file bt_gatt_server.h .

giá trị uint8_t [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 33 của file bt_gatt_server.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: