tx_status_event مرجع ساختار

tx_status_event مرجع ساختار

#include < hdmi_cec.h >

فیلدهای داده

بین المللی وضعیت
بین المللی opcode

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 252 فایل hdmi_cec.h .

مستندات میدانی

کد بین المللی

تعریف در خط 254 فایل hdmi_cec.h .

وضعیت بین المللی

تعریف در خط 253 فایل hdmi_cec.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h