Tham chiếu cấu trúc tx_status_event

Tham chiếu cấu trúc tx_status_event

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

int trạng thái
int mã lệnh

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 252 của file hdmi_cec.h .

Tài liệu hiện trường

mã int

Định nghĩa tại dòng 254 của file hdmi_cec.h .

trạng thái int

Định nghĩa tại dòng 253 của file hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hdmi_cec.h