cảm biến_poll_device_t Tham khảo cấu trúc

cảm biến_poll_device_t Tham khảo cấu trúc

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* kích hoạt )(cấu trúc cảm biến_poll_device_t *dev, int cảm biến_handle, int đã bật)
int(* setDelay )(cấu trúc cảm biến_poll_device_t *dev, int cảm biến_handle, int64_t lấy mẫu_thời_ns)
int(* thăm dò ý kiến )(cấu trúc cảm biến_poll_device_t *dev, cảm biến_event_t *dữ liệu, số int)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1288 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

int(* kích hoạt)(cấu trúc cảm biến_poll_device_t *dev, int cảm biến_handle, int đã bật)

Định nghĩa tại dòng 1290 của filesensor.h .

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 1289 của filesensor.h .

int(* thăm dò ý kiến)(cấu trúc cảm biến_poll_device_t *dev, cảm biến_event_t *dữ liệu, số int)

Định nghĩa tại dòng 1294 của filesensor.h .

int(* setDelay)(struct cảm biến_poll_device_t *dev, int cảm biến_handle, int64_t lấy mẫu_thời_ns)

Định nghĩa tại dòng 1292 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: