sensors_poll_device_t مرجع ساختار

sensors_poll_device_t مرجع ساختار

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
int(* فعال کردن )(struct sensors_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int enabled)
int(* setDelay )(struct sensors_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)
int(* نظرسنجی )(struct sensors_poll_device_t *dev, sensors_event_t *data, int count)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1288 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

int(* activate)(struct sensors_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int enabled)

تعریف در خط 1290 فایل sensors.h .

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 1289 فایل sensors.h .

int(* poll)(struct sensors_poll_device_t *dev, sensors_event_t *data, int count)

تعریف فایل sensors.h در خط 1294 .

int(* setDelay)(struct sensors_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)

تعریف در خط 1292 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h