sensors_poll_device_1 مرجع ساختار

sensors_poll_device_1 مرجع ساختار

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

اتحاد. اتصال {
struct sensors_poll_device_t v0
ساختار {
struct hw_device_t مشترک
int(* activate )(struct sensors_poll_device_t
*dev, int sensor_handle, int
فعال)
int(* setDelay )(struct sensors_poll_device_t
*dev، int sensor_handle،
int64_t sampling_period_ns)
int(* poll )(struct sensors_poll_device_t
*dev، sensors_event_t *داده،
تعداد int)
}
};
int(* دسته )(struct sensors_poll_device_1 *dev, int sensor_handle, int flags, int64_t sampling_period_ns, int64_t max_report_latency_ns)
int(* flush )(struct sensors_poll_device_1 *dev, int sensor_handle)
int(* inject_sensor_data )(struct sensors_poll_device_1 *dev, const sensors_event_t *data)
خالی(* Reserved_procs [7]) (باطل)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1301 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

اتحاد. اتصال { ... }
int(* activate)(struct sensors_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int enabled)

تعریف در خط 1318 فایل sensors.h .

int(* batch)(struct sensors_poll_device_1 *dev, int sensor_handle, int flags, int64_t sampling_period_ns, int64_t max_report_latency_ns)

تعریف در خط 1349 فایل sensors.h .

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 1309 فایل sensors.h .

int(* flush)(struct sensors_poll_device_1 *dev, int sensor_handle)

تعریف در خط 1365 فایل sensors.h .

int(* inject_sensor_data)(struct sensors_poll_device_1 *dev, const sensors_event_t *data)

تعریف در خط 1374 فایل sensors.h .

int(* poll)(struct sensors_poll_device_t *dev, sensors_event_t *data, int count)

آرایه ای از داده های حسگر را برمی گرداند.

تعریف در خط 1333 فایل sensors.h .

void(* reserved_procs[7])(void)

تعریف در خط 1376 فایل sensors.h .

int(* setDelay)(struct sensors_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)

دوره رویدادها را برای یک حسگر معین بر حسب نانوثانیه تنظیم کنید. اگر sampling_period_ns > max_delay به max_delay کوتاه می شود و اگر sampling_period_ns <min_delay با min_delay جایگزین می شود.

تعریف در خط 1327 فایل sensors.h .

تعریف در خط 1306 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h