radio_hw_device Tham khảo cấu trúc

radio_hw_device Tham khảo cấu trúc

#include < radio.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* get_properties )(const struct radio_hw_device *dev, radio_hal_properties_t *properties)
int(* open_tuner )(const struct radio_hw_device *dev, const radio_hal_band_config_t *config, bool audio, radio_callback_t gọi lại, void *cookie, const struct radio_tuner **tuner)
int(* close_tuner )(const struct radio_hw_device *dev, const struct radio_tuner *tuner)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 221 của file radio.h .

Tài liệu hiện trường

int(* close_tuner)(const struct radio_hw_device *dev, const struct radio_tuner *tuner)

Định nghĩa tại dòng 276 của file radio.h .

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 222 của file radio.h .

int(* get_properties)(const struct radio_hw_device *dev, radio_hal_properties_t *properties)

Định nghĩa tại dòng 234 của file radio.h .

int(* open_tuner)(const struct radio_hw_device *dev, const radio_hal_band_config_t *config, bool audio, radio_callback_t gọi lại, void *cookie, const struct radio_tuner **tuner)

Định nghĩa tại dòng 257 của file radio.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ radio.h