Tham chiếu cấu trúc radio_tuner

Tham chiếu cấu trúc radio_tuner

#include < radio.h >

Trường dữ liệu

int(* set_configuration )(const struct radio_tuner *tuner, const radio_hal_band_config_t *config)
int(* get_configuration )(const struct radio_tuner *tuner, radio_hal_band_config_t *config)
int(* scan )(const struct radio_tuner *tuner, hướng radio_direction_t, bool Skip_sub_channel)
int(* step )(const struct radio_tuner *tuner, radio_direction_t Direction, bool Skip_sub_channel)
int(* tune )(const struct radio_tuner *tuner, kênh int không dấu, kênh con int không dấu)
int(* hủy )(const struct radio_tuner *tuner)
int(* get_program_information )(const struct radio_tuner *tuner, radio_program_info_t *info)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 87 của file radio.h .

Tài liệu hiện trường

int(* cancel)(const struct radio_tuner *tuner)

Định nghĩa tại dòng 201 của file radio.h .

int(* get_configuration)(const struct radio_tuner *tuner, radio_hal_band_config_t *config)

Định nghĩa tại dòng 116 của file radio.h .

int(* get_program_information)(const struct radio_tuner *tuner, radio_program_info_t *info)

Định nghĩa tại dòng 217 của file radio.h .

int(* scan)(const struct radio_tuner *tuner, hướng radio_direction_t, bool Skip_sub_channel)

Định nghĩa tại dòng 140 của file radio.h .

int(* set_configuration)(const struct radio_tuner *tuner, const radio_hal_band_config_t *config)

Định nghĩa tại dòng 103 của file radio.h .

int(* step)(const struct radio_tuner *tuner, radio_direction_t Direction, bool Skip_sub_channel)

Định nghĩa tại dòng 163 của file radio.h .

int(* tune)(const struct radio_tuner *tuner, kênh int không dấu, kênh con int không dấu)

Định nghĩa tại dòng 186 của file radio.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ radio.h