tham chiếu cấu trúc query_apps_request_t

tham chiếu cấu trúc query_apps_request_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hub_app_name_t tên ứng dụng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 270 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hub_app_name_t app_name

Định nghĩa tại dòng 271 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h