tham chiếu cấu trúc hub_app_name_t

tham chiếu cấu trúc hub_app_name_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

uint64_t nhận dạng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 93 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

id uint64_t

Định nghĩa tại dòng 94 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h