power_state_platform_sleep_state_t Tham chiếu cấu trúc

power_state_platform_sleep_state_t Tham chiếu cấu trúc

#include < power.h >

Trường dữ liệu

ký tự tên [ POWER_STATE_NAME_MAX_LENGTH ]
uint64_t cư trú_in_msec_since_boot
uint64_t tổng_chuyển tiếp
bool được hỗ trợ_only_in_suspend
uint32_t số_of_cử tri
power_state_voter_t * cử tri

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 116 của file power.h .

Tài liệu hiện trường

tên ký tự [ POWER_STATE_NAME_MAX_LENGTH ]

Định nghĩa tại dòng 120 của file power.h .

uint32_t số_of_voters

Định nghĩa tại dòng 147 của file power.h .

uint64_t cư trú_in_msec_since_boot

Định nghĩa tại dòng 125 của file power.h .

bool được hỗ trợ_only_in_suspend

Định nghĩa tại dòng 135 của file power.h .

uint64_t Total_transitions

Định nghĩa tại dòng 130 của file power.h .

Định nghĩa tại dòng 155 của file power.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ power.h