power_state_voter_t Tham chiếu cấu trúc

power_state_voter_t Tham chiếu cấu trúc

#include < power.h >

Trường dữ liệu

ký tự tên [ POWER_STATE_VOTER_NAME_MAX_LENGTH ]
uint64_t Total_time_in_msec_voted_for_since_boot
uint64_t tổng_number_of_times_voted_since_boot

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 82 của file power.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 86 của file power.h .

uint64_t Total_number_of_times_voted_since_boot

Định nghĩa tại dòng 96 của file power.h .

uint64_t Total_time_in_msec_voted_for_since_boot

Định nghĩa tại dòng 91 của file power.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ power.h