Tham chiếu cấu trúc power_module

Tham chiếu cấu trúc power_module

#include < power.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung
khoảng trống(* init )(struct power_module *mô-đun)
khoảng trống(* setInteractive )(struct power_module *module, int on)
khoảng trống(* powerHint )(struct power_module *mô-đun, gợi ý power_hint_t , void *data)
khoảng trống(* setFeature )(struct power_module *mô-đun, tính năng feature_t , trạng thái int)
int(* get_platform_low_power_stats )(struct power_module *mô-đun, power_state_platform_sleep_state_t *list)
kích thước_t(* get_number_of_platform_modes )(struct power_module *module)
int(* get_voter_list )(struct power_module *mô-đun, size_t *voter)

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t , theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 163 của file power.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 164 của file power.h .

ssize_t(* get_number_of_platform_modes)(struct power_module *module)

Định nghĩa tại dòng 309 của file power.h .

int(* get_platform_low_power_stats)(struct power_module *mô-đun, power_state_platform_sleep_state_t *list)

Định nghĩa tại dòng 291 của file power.h .

int(* get_voter_list)(struct power_module *module, size_t *voter)

Định nghĩa tại dòng 326 của file power.h .

void(* init)(struct power_module *module)

Định nghĩa tại dòng 176 của file power.h .

void(* powerHint)(struct power_module *module, power_hint_t gợi ý, void *data)

Định nghĩa tại dòng 255 của file power.h .

void(* setFeature)(struct power_module *module, tính năng feature_t , trạng thái int)

Định nghĩa tại dòng 270 của file power.h .

void(* setInteractive)(struct power_module *module, int on)

Định nghĩa tại dòng 204 của file power.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ power.h