tham chiếu cấu trúc nano_app_binary_t

tham chiếu cấu trúc nano_app_binary_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

uint32_t tiêu đề_version
uint32_t ảo thuật
cấu trúc hub_app_name_t id ứng dụng
uint32_t phiên bản ứng dụng
uint32_t cờ
uint64_t hw_hub_type
uint32_t dành riêng [2]
uint8_t tùy chỉnh_nhị phân [0]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 127 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hub_app_name_t app_id

Định nghĩa tại dòng 130 của file context_hub.h .

uint32_t ứng dụng_version

Định nghĩa tại dòng 131 của file context_hub.h .

uint8_t custom_binary[0]

Định nghĩa tại dòng 135 của file context_hub.h .

cờ uint32_t

Định nghĩa tại dòng 132 của file context_hub.h .

uint32_t header_version

Định nghĩa tại dòng 128 của file context_hub.h .

uint64_t hw_hub_type

Định nghĩa tại dòng 133 của file context_hub.h .

phép thuật uint32_t

Định nghĩa tại dòng 129 của file context_hub.h .

uint32_t dành riêng[2]

Định nghĩa tại dòng 134 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h