Tham chiếu cấu trúc memtrack_module

Tham chiếu cấu trúc memtrack_module

#include < memtrack.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung
int(* init )(const struct memtrack_module *mô-đun)
int(* getMemory )(const struct memtrack_module *module, pid_t pid, int type, struct memtrack_record *records, size_t *num_records)

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t , theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 120 của file memtrack.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 121 của file memtrack.h .

int(* getMemory)(const struct memtrack_module *module, pid_t pid, int type, struct memtrack_record *records, size_t *num_records)

(*getMemory)() mong đợi một mảng các đối tượng bản ghi và điền vào các cấu trúc *num_record có kích thước bộ nhớ cộng với các cờ liên quan cho bộ nhớ đó. Nó cũng cập nhật *num_records với tổng số bản ghi mà nó có thể trả về nếu *num_records đủ lớn khi được chuyển vào. Dự kiến ​​sẽ trả về các bản ghi có kích thước 0, số lượng bản ghi không được thay đổi giữa các lệnh gọi tới getMemory cho cùng một loại bộ nhớ, thậm chí cho các pid khác nhau.

Người gọi thường sẽ gọi getMemory cho một loại và pid với *num_records == 0 để xác định số lượng bản ghi cần phân bổ chỗ cho, trường hợp này phải là đường dẫn nhanh trong HAL, trả về một hằng số và không truy vấn bất kỳ tệp kernel nào. Nếu *num_records được truyền vào là 0 thì bản ghi có thể là NULL.

Hàm này phải an toàn cho luồng, nó có thể được gọi từ nhiều luồng cùng một lúc.

Trả về 0 nếu thành công, -ENODEV nếu loại này không được hỗ trợ, -errno nếu có lỗi khác.

Định nghĩa tại dòng 151 của file memtrack.h .

int(* init)(const struct memtrack_module *module)

(*init)() thực hiện các hành động thiết lập quản lý ghi nhớ và được gọi một lần trước bất kỳ lệnh gọi nào tới getMemory() . Trả về 0 nếu thành công, -errno nếu có lỗi.

Định nghĩa tại dòng 128 của file memtrack.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ memtrack.h