tham chiếu cấu trúc memtrack_record

tham chiếu cấu trúc memtrack_record

#include < memtrack.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích thước_in_byte
int không dấu cờ

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 73 của file memtrack.h .

Tài liệu hiện trường

cờ int không dấu

Định nghĩa tại dòng 75 của file memtrack.h .

size_t size_in_bytes

Định nghĩa tại dòng 74 của file memtrack.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ memtrack.h