Tham chiếu cấu trúc memtrack_record

Tham chiếu cấu trúc memtrack_record

#include < memtrack.h >

Trường dữ liệu

size_t size_in_bytes
int không dấu cờ

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 73 của tệp memtrack.h .

Tài liệu thực địa

cờ int không dấu

Định nghĩa ở dòng 75 của tệp memtrack.h .

size_t size_in_bytes

Định nghĩa ở dòng 74 của tệp memtrack.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / memtrack.h