Load_app_request_t Tham chiếu cấu trúc

Load_app_request_t Tham chiếu cấu trúc

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc nano_app_binary_t ứng dụng_nhị phân

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 262 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc nano_app_binary_t app_binary

Định nghĩa tại dòng 263 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h