keymaster_key_param_set_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_key_param_set_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_key_param_t * thông số
kích thước_t chiều dài

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 298 của file keymaster_defs.h .

Tài liệu hiện trường

chiều dài size_t

Định nghĩa tại dòng 300 của file keymaster_defs.h .

keymaster_key_param_t * thông số

Định nghĩa tại dòng 299 của file keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: