Tham chiếu cấu trúc keymaster_key_param_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_key_param_t

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_tag_t nhãn
liên hiệp {
uint32_t đã liệt kê
bool boolean
số nguyên uint32_t
uint64_t long_integer
uint64_t date_time
keymaster_blob_t blob
}

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 286 của tệp keymaster_defs.h .

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }

Định nghĩa tại dòng 294 của tệp keymaster_defs.h .

bool boolean

Định nghĩa ở dòng 290 của tệp keymaster_defs.h .

uint64_t date_time

Định nghĩa tại dòng 293 của tệp keymaster_defs.h .

uint32_t đã liệt kê

Định nghĩa tại dòng 289 của tệp keymaster_defs.h .

số nguyên uint32_t

Định nghĩa tại dòng 291 của tệp keymaster_defs.h .

uint64_t long_integer

Định nghĩa tại dòng 292 của tệp keymaster_defs.h .

Định nghĩa tại dòng 287 của tệp keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: