keymaster_key_characteristics_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_key_characteristics_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_key_param_set_t hw_thực thi
keymaster_key_param_set_t sw_thực thi

miêu tả cụ thể

Các tham số xác định đặc điểm của khóa, bao gồm các chế độ sử dụng được ủy quyền và các hạn chế kiểm soát quyền truy cập. Các tham số được chia thành hai loại, một loại được thực thi bởi phần cứng an toàn và một loại thì không. Để triển khai keymaster chỉ bằng phần mềm, mảng được thực thi phải NULL. Việc triển khai phần cứng phải thực thi mọi thứ trong mảng được thực thi.

Định nghĩa tại dòng 310 của file keymaster_defs.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 311 của file keymaster_defs.h .

Định nghĩa tại dòng 312 của file keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: