Tham chiếu cấu trúc keymaster_key_characteristics_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_key_characteristics_t

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_key_param_set_t hw_enforced
keymaster_key_param_set_t sw_enforced

miêu tả cụ thể

Các thông số xác định đặc tính của khóa, bao gồm các chế độ sử dụng được phép và các hạn chế kiểm soát truy cập. Các tham số được chia thành hai loại, những tham số được thực thi bởi phần cứng an toàn và những tham số không được thực thi. Đối với triển khai keymaster chỉ phần mềm, mảng được thực thi phải NULL. Việc triển khai phần cứng phải thực thi mọi thứ trong mảng được thực thi.

Định nghĩa ở dòng 310 của tệp keymaster_defs.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 311 của tệp keymaster_defs.h .

Định nghĩa tại dòng 312 của tệp keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: