مرجع ساختار keymaster_key_blob_t

مرجع ساختار keymaster_key_blob_t

#include < keymaster_defs.h >

فیلدهای داده

const uint8_t * کلید_مواد
اندازه_t اندازه_مواد_کلیدی

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 315 فایل keymaster_defs.h .

مستندات میدانی

const uint8_t* key_material

تعریف در خط 316 فایل keymaster_defs.h .

size_t key_material_size

تعریف در خط 317 فایل keymaster_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: