keymaster_key_blob_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_key_blob_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

hằng số uint8_t * key_material
kích thước_t key_material_size

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 315 của file keymaster_defs.h .

Tài liệu hiện trường

const uint8_t* key_material

Định nghĩa tại dòng 316 của file keymaster_defs.h .

size_t key_material_size

Định nghĩa tại dòng 317 của file keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: