keymaster_cert_chain_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_cert_chain_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_blob_t * mục
kích thước_t số mục nhập

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 320 của file keymaster_defs.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 321 của file keymaster_defs.h .

kích thước_t mục nhập_count

Định nghĩa tại dòng 322 của file keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: