Tham chiếu cấu trúc keymaster_blob_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_blob_t

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

hằng số uint8_t * dữ liệu
kích thước_t dữ liệu_độ dài

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 281 của file keymaster_defs.h .

Tài liệu hiện trường

dữ liệu const uint8_t*

Định nghĩa tại dòng 282 của file keymaster_defs.h .

size_t dữ liệu_length

Định nghĩa tại dòng 283 của file keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: