tham chiếu cấu trúc hub_message_t

tham chiếu cấu trúc hub_message_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hub_app_name_t tên ứng dụng
uint32_t loại tin nhắn
uint32_t tin nhắn_len
const void * tin nhắn

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 211 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hub_app_name_t app_name

Định nghĩa tại dòng 212 của file context_hub.h .

tin nhắn const void*

Định nghĩa tại dòng 215 của file context_hub.h .

uint32_t tin nhắn_len

Định nghĩa tại dòng 214 của file context_hub.h .

uint32_t tin nhắn_type

Định nghĩa tại dòng 213 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h