مرجع ساختار hub_app_info

مرجع ساختار hub_app_info

#include < context_hub.h >

فیلدهای داده

ساخت hub_app_name_t نام برنامه
uint32_t نسخه
uint32_t num_mem_ranges
struct mem_range_t mem_usage [2]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 138 فایل context_hub.h .

مستندات میدانی

ساخت hub_app_name_t app_name

تعریف در خط 139 فایل context_hub.h .

ساختار mem_range_t mem_usage[2]

تعریف در خط 142 فایل context_hub.h .

uint32_t num_mem_ranges

تعریف در خط 141 فایل context_hub.h .

نسخه uint32_t

تعریف در خط 140 فایل context_hub.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: