mem_range_t مرجع ساختار

mem_range_t مرجع ساختار

#include < context_hub.h >

فیلدهای داده

uint32_t total_bytes
uint32_t free_bytes
uint32_t نوع
uint32_t mem_flags

توصیف همراه با جزئیات

ساختار زیر هر بلوک حافظه را با جزئیات تعریف می کند

تعریف در خط 115 فایل context_hub.h .

مستندات میدانی

uint32_t free_bytes

تعریف در خط 117 فایل context_hub.h .

uint32_t mem_flags

تعریف در خط 119 فایل context_hub.h .

uint32_t total_bytes

تعریف در خط 116 فایل context_hub.h .

uint32_t نوع

تعریف در خط 118 فایل context_hub.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: