hub_app_name_t مرجع ساختار

hub_app_name_t مرجع ساختار

#include < context_hub.h >

فیلدهای داده

uint64_t شناسه

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 93 فایل context_hub.h .

مستندات میدانی

شناسه uint64_t

تعریف در خط 94 فایل context_hub.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: