hdmi_cec_device مرجع ساختار

hdmi_cec_device مرجع ساختار

#include < hdmi_cec.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
int(* add_logical_address )(const struct hdmi_cec_device *dev, cec_logical_address_t addr)
خالی(* clear_logical_address )(const struct hdmi_cec_device *dev)
int(* get_physical_address )(const struct hdmi_cec_device *dev, uint16_t *addr)
int(* send_message )(const struct hdmi_cec_device *dev, const cec_message_t *)
خالی(* register_event_callback )(const struct hdmi_cec_device *dev, event_callback_t callback, void *arg)
خالی(* get_version )(const struct hdmi_cec_device *dev, int * version)
خالی(* get_vendor_id )(const struct hdmi_cec_device *dev, uint32_t *vendor_id)
خالی(* get_port_info )(const struct hdmi_cec_device *dev, struct hdmi_port_info *list[], int *total)
خالی(* set_option )(const struct hdmi_cec_device *dev, int flag, int value)
خالی(* set_audio_return_channel )(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id, int flag)
int(* is_connected )(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id)
خالی * رزرو شده [16-11]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 299 فایل hdmi_cec.h .

مستندات میدانی

int(* add_logical_address)(const struct hdmi_cec_device *dev, cec_logical_address_t addr)

تعریف در خط 319 فایل hdmi_cec.h .

void(* clear_logical_address)(const struct hdmi_cec_device *dev)

تعریف در خط 328 فایل hdmi_cec.h .

struct hw_device_t مشترک

روش های رایج دستگاه HDMI CEC. این باید اولین عضو hdmi_cec_device باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه هایی که مشخص است hw_device_t به یک hdmi_cec_device ارجاع می دهد، نشانگر hw_device_t را به hdmi_cec_device ارسال می کنند.

تعریف در خط 305 فایل hdmi_cec.h .

int(* get_physical_address)(const struct hdmi_cec_device *dev, uint16_t *addr)

تعریف در خط 341 فایل hdmi_cec.h .

void(* get_port_info)(const struct hdmi_cec_device *dev, struct hdmi_port_info *list[], int *total)

تعریف در خط 385 فایل hdmi_cec.h .

void(* get_vendor_id)(const struct hdmi_cec_device *dev, uint32_t *vendor_id)

تعریف در خط 378 فایل hdmi_cec.h .

void(* get_version)(const struct hdmi_cec_device *dev, int * version)

تعریف در خط 371 فایل hdmi_cec.h .

int(* is_connected)(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id)

تعریف در خط 409 فایل hdmi_cec.h .

void(* register_event_callback)(const struct hdmi_cec_device *dev, event_callback_t callback, void *arg)

تعریف در خط 365 فایل hdmi_cec.h .

void* رزرو شده[16-11]

تعریف در خط 412 فایل hdmi_cec.h .

int(* send_message)(const struct hdmi_cec_device *dev, const cec_message_t *)

تعریف در خط 356 فایل hdmi_cec.h .

void(* set_audio_return_channel)(const struct hdmi_cec_device *dev, int port_id, int flag)

تعریف در خط 402 فایل hdmi_cec.h .

void(* set_option)(const struct hdmi_cec_device *dev, int flag, int value)

تعریف در خط 393 فایل hdmi_cec.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h