hdmi_port_info مرجع ساختار

hdmi_port_info مرجع ساختار

#include < hdmi_cec.h >

فیلدهای داده

hdmi_port_type_t نوع
بین المللی port_id
بین المللی cec_supported
بین المللی arc_supported
uint16_t آدرس حقیقی

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 272 فایل hdmi_cec.h .

مستندات میدانی

int arc_supported

تعریف در خط 277 فایل hdmi_cec.h .

int cec_supported

تعریف در خط 276 فایل hdmi_cec.h .

uint16_tphysical_address

تعریف در خط 278 فایل hdmi_cec.h .

int port_id

تعریف در خط 275 فایل hdmi_cec.h .

تعریف در خط 273 فایل hdmi_cec.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h