مرجع ساختار camera3_device

مرجع ساختار camera3_device

#include < camera3.h >

فیلدهای داده

hw_device_t مشترک
camera3_device_ops_t * عملیات
خالی * خصوصی

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 3088 فایل camera3.h .

مستندات میدانی

hw_device_t رایج است

نسخه common. باید برابر CAMERA_DEVICE_API_VERSION_3_0 باشد تا این دستگاه به‌عنوان نسخه 3.0 دستگاه دوربین HAL شناسایی شود.

ملزومات اجرا:

دوربین باز (common.module->common.methods->open) باید در 200 میلی‌ثانیه برگردد و باید در 500 میلی‌ثانیه بازگردد. دوربین بسته (common.close) باید در 200 میلی‌ثانیه برگردد و باید در 500 میلی‌ثانیه برگردد.

تعریف در خط 3100 فایل camera3.h .

تعریف در خط 3101 فایل camera3.h .

باطل * خصوصی

تعریف در خط 3102 فایل camera3.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h