Tham chiếu cấu trúc camera3_device

Tham chiếu cấu trúc camera3_device

#include < camera3.h >

Trường dữ liệu

hw_device_t chung
camera3_device_ops_t * ôi
trống * riêng tư

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 3088 của file camera3.h .

Tài liệu hiện trường

common.version phải bằng CAMERA_DEVICE_API_VERSION_3_0 để xác định thiết bị này đang triển khai phiên bản 3.0 của thiết bị máy ảnh HAL.

Các yêu cầu thực hiện:

Camera mở (common.module->common.methods->open) sẽ quay lại sau 200 mili giây và phải quay lại sau 500 mili giây. Camera đóng (common.close) sẽ quay lại sau 200 mili giây và phải quay lại sau 500 mili giây.

Định nghĩa tại dòng 3100 của file camera3.h .

Định nghĩa tại dòng 3101 của file camera3.h .

void* riêng tư

Định nghĩa tại dòng 3102 của file camera3.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ camera3.h