btsdp_interface_t مرجع ساختار

btsdp_interface_t مرجع ساختار

#include < bt_sdp.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )( btsdp_callbacks_t *callbacks)
bt_status_t (* دینیت )()
bt_status_t (* sdp_search )(bt_bdaddr_t *bd_addr، const uint8_t *uuid)
bt_status_t (* create_sdp_record )( bluetooth_sdp_record *record, int *record_handle)
bt_status_t (* remove_sdp_record )(int sdp_handle)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 120 فایل bt_sdp.h .

مستندات میدانی

bt_status_t (* create_sdp_record)( bluetooth_sdp_record *record, int *record_handle)

از listen در رابط سوکت برای ایجاد کانال‌های PSM rfcomm و/یا l2cap استفاده کنید (بدون UUID و service_name و پرچم BTSOCK_FLAG_NO_SDP را در پرچم‌ها تنظیم کنید). سپس از createSdpRecord برای ایجاد رکورد SDP مرتبط با کانال های rfcomm/l2cap استفاده کنید.

دسته‌ای را به رکورد SDP برمی‌گرداند که می‌توان آن را به remove_sdp_record تجزیه کرد.

رکورد (in) رکورد SDP برای ایجاد record_handle (خارج) دسته رکورد مربوطه روی این اشاره گر نوشته می شود.

تعریف در خط 143 فایل bt_sdp.h .

bt_status_t (* deinit)()

لغو ثبت BT SDP

تعریف در خط 128 فایل bt_sdp.h .

bt_status_t (* init)( btsdp_callbacks_t *callbacks)

ثبت تماس های جستجوی BT SDP

تعریف در خط 125 فایل bt_sdp.h .

bt_status_t (* remove_sdp_record)(int sdp_handle)

یک رکورد SDP ایجاد شده توسط createSdpRecord را حذف کنید

تعریف در خط 146 فایل bt_sdp.h .

bt_status_t (* sdp_search)(bt_bdaddr_t *bd_addr، const uint8_t *uuid)

سوابق SDP را با uuid خاص در دستگاه راه دور جستجو کنید

تعریف در خط 131 فایل bt_sdp.h .

اندازه_t اندازه

اندازه این ساختار را تنظیم کنید

تعریف در خط 122 فایل bt_sdp.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h