btsdp_callbacks_t مرجع ساختار

btsdp_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bt_sdp.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
btsdp_search_callback sdp_search_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 114 فایل bt_sdp.h .

مستندات میدانی

btsdp_search_callback sdp_search_cb

تعریف در خط 117 فایل bt_sdp.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(btsdp_callbacks_t)

تعریف در خط 116 فایل bt_sdp.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h