bluetooth_sdp_record مرجع اتحادیه

bluetooth_sdp_record مرجع اتحادیه

#include < bt_sdp.h >

فیلدهای داده

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
bluetooth_sdp_mas_record ما
bluetooth_sdp_mns_record دقیقه
bluetooth_sdp_pse_record شبه
bluetooth_sdp_pce_record pce
bluetooth_sdp_ops_record عملیات
bluetooth_sdp_sap_record شیره

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 100 فایل bt_sdp.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 101 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 102 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 103 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 106 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 105 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 104 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 107 فایل bt_sdp.h .


مستندات این اتحادیه از فایل زیر ایجاد شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h