btrc_player_app_ext_attr_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_player_app_ext_attr_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint8_t attr_id
uint16_t bộ ký tự_id
uint16_t str_len
uint8_t * p_str
uint8_t số_val
btrc_player_app_ext_attr_val_t ext_attr_val [ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 113 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t attr_id

Định nghĩa tại dòng 114 của file bt_rc.h .

uint16_t bộ ký tự_id

Định nghĩa tại dòng 115 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 119 của file bt_rc.h .

uint8_t num_val

Định nghĩa tại dòng 118 của file bt_rc.h .

uint8_t* p_str

Định nghĩa tại dòng 117 của file bt_rc.h .

uint16_t str_len

Định nghĩa tại dòng 116 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h