btrc_player_app_ext_attr_val_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_player_app_ext_attr_val_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint8_t giá trị
uint16_t bộ ký tự_id
uint16_t str_len
uint8_t * p_str

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 106 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

uint16_t bộ ký tự_id

Định nghĩa tại dòng 108 của file bt_rc.h .

uint8_t* p_str

Định nghĩa tại dòng 110 của file bt_rc.h .

uint16_t str_len

Định nghĩa tại dòng 109 của file bt_rc.h .

giá trị uint8_t

Định nghĩa tại dòng 107 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h