Tham chiếu cấu trúc btpan_interface_t

Tham chiếu cấu trúc btpan_interface_t

#include < bt_pan.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bt_status_t (* init )(const btpan_callbacks_t *gọi lại)
bt_status_t (* bật )(int local_role)
int(* get_local_role )(void)
bt_status_t (* connect )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int local_role, int remote_role)
bt_status_t (* ngắt kết nối )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
khoảng trống(* dọn dẹp )(void)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 51 của file bt_pan.h .

Tài liệu hiện trường

void(* dọn dẹp)(void)

Dọn dẹp giao diện pan

Định nghĩa tại dòng 81 của file bt_pan.h .

bt_status_t (* kết nối)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int local_role, int remote_role)

bắt đầu kết nối pan bluetooth với thiết bị từ xa bằng vai trò pan được chỉ định. Trạng thái kết quả sẽ được trả về bởi btpan_connection_state_callback

Định nghĩa tại dòng 72 của file bt_pan.h .

bt_status_t (* ngắt kết nối)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

dừng kết nối chảo bluetooth. Trạng thái kết quả sẽ được trả về bởi btpan_connection_state_callback

Định nghĩa tại dòng 76 của file bt_pan.h .

bt_status_t (* kích hoạt)(int local_role)

Định nghĩa tại dòng 63 của file bt_pan.h .

int(* get_local_role)(void)

Định nghĩa tại dòng 67 của file bt_pan.h .

bt_status_t (* init)(const btpan_callbacks_t *callbacks)

Khởi tạo giao diện pan và đăng ký các cuộc gọi lại btpan

Định nghĩa tại dòng 57 của file bt_pan.h .

kích thước_t kích thước

đặt kích thước của cấu trúc này

Định nghĩa tại dòng 53 của file bt_pan.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/include/phần cứng/ bt_pan.h