Tham chiếu cấu trúc btpan_callbacks_t

Tham chiếu cấu trúc btpan_callbacks_t

#include < bt_pan.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
btpan_control_state_callback control_state_cb
btpan_connection_state_callback connection_state_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 46 của tệp bt_pan.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa ở dòng 49 của tệp bt_pan.h .

Định nghĩa ở dòng 48 của tệp bt_pan.h .

size_t size

Định nghĩa ở dòng 47 của tệp bt_pan.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_pan.h