btpan_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btpan_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_pan.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
btpan_control_state_callback control_state_cb
btpan_connection_state_callback kết nối_state_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 46 file bt_pan.h .

Tài liệu hiện trường

btpan_connection_state_callback kết nối_state_cb

Định nghĩa tại dòng 49 của file bt_pan.h .

Định nghĩa tại dòng 48 file bt_pan.h .

kích thước_t kích thước

Định nghĩa tại dòng 47 file bt_pan.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/include/phần cứng/ bt_pan.h
,

btpan_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btpan_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_pan.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
btpan_control_state_callback control_state_cb
btpan_connection_state_callback kết nối_state_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 46 file bt_pan.h .

Tài liệu hiện trường

btpan_connection_state_callback kết nối_state_cb

Định nghĩa tại dòng 49 của file bt_pan.h .

Định nghĩa tại dòng 48 file bt_pan.h .

kích thước_t kích thước

Định nghĩa tại dòng 47 file bt_pan.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/include/phần cứng/ bt_pan.h