btmce_interface_t Tham chiếu cấu trúc

btmce_interface_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_mce.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bt_status_t (* init )( btmce_callbacks_t *gọi lại)
bt_status_t (* get_remote_mas_instances )(bt_bdaddr_t *bd_addr)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 41 file bt_mce.h .

Tài liệu hiện trường

bt_status_t (* get_remote_mas_instances)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

tìm kiếm phiên bản MAS trên thiết bị từ xa

Định nghĩa tại dòng 49 file bt_mce.h .

bt_status_t (* init)( btmce_callbacks_t *callbacks)

đăng ký cuộc gọi lại BT MCE

Định nghĩa tại dòng 46 file bt_mce.h .

kích thước_t kích thước

đặt kích thước của cấu trúc này

Định nghĩa tại dòng 43 file bt_mce.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_mce.h