btmce_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btmce_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_mce.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
btmce_remote_mas_instances_callback remote_mas_instances_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 35 file bt_mce.h .

Tài liệu hiện trường

btmce_remote_mas_instances_callback remote_mas_instances_cb

Định nghĩa tại dòng 38 file bt_mce.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(btmce_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 37 file bt_mce.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_mce.h