bthl_reg_param_t Tham chiếu cấu trúc

bthl_reg_param_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hl.h >

Trường dữ liệu

const char * tên_ứng dụng
const char * tên_nhà cung cấp
const char * srv_name
const char * srv_desp
int số_of_mdeps
bthl_mdep_cfg_t * mdep_cfg

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 62 của file bt_hl.h .

Tài liệu hiện trường

const char* tên ứng dụng

Định nghĩa tại dòng 64 của file bt_hl.h .

bthl_mdep_cfg_t * mdep_cfg

Định nghĩa tại dòng 69 của file bt_hl.h .

số int_of_mdeps

Định nghĩa tại dòng 68 của file bt_hl.h .

const char* nhà cung cấp_name

Định nghĩa tại dòng 65 của file bt_hl.h .

const char* srv_desp

Định nghĩa tại dòng 67 file bt_hl.h .

const char* srv_name

Định nghĩa tại dòng 66 của file bt_hl.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_hl.h