bthl_mdep_cfg_t Tham chiếu cấu trúc

bthl_mdep_cfg_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hl.h >

Trường dữ liệu

bthl_mdep_role_t mdep_role
int loại dữ liệu
bthl_channel_type_t channel_type
const char * mdep_description

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 54 của tệp bt_hl.h .

Tài liệu thực địa

bthl_channel_type_t channel_type

Định nghĩa ở dòng 58 của tệp bt_hl.h .

int data_type

Định nghĩa tại dòng 57 của tệp bt_hl.h .

const char * mdep_description

Định nghĩa tại dòng 59 của tệp bt_hl.h .

Định nghĩa tại dòng 56 của tệp bt_hl.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_hl.h