bthl_mdep_cfg_t Tham chiếu cấu trúc

bthl_mdep_cfg_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hl.h >

Trường dữ liệu

bthl_mdep_role_t mdep_role
int loại dữ liệu
bthl_channel_type_t kênh_type
const char * mdep_description

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 54 của file bt_hl.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 58 của file bt_hl.h .

kiểu dữ liệu int

Định nghĩa tại dòng 57 file bt_hl.h .

const char* mdep_description

Định nghĩa tại dòng 59 của file bt_hl.h .

Định nghĩa tại dòng 56 của file bt_hl.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_hl.h