btgatt_value_t مرجع ساختار

btgatt_value_t مرجع ساختار

#include < bt_gatt_server.h >

فیلدهای داده

uint8_t مقدار [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t رسیدگی
uint16_t انحراف
uint16_t لن
uint8_t auth_req

توصیف همراه با جزئیات

نوع مقدار GATT که در پاسخ به درخواست‌های خواندن از راه دور استفاده می‌شود

تعریف در خط 31 فایل bt_gatt_server.h .

مستندات میدانی

uint8_t auth_req

تعریف در خط 37 فایل bt_gatt_server.h .

دستگیره uint16_t

تعریف در خط 34 فایل bt_gatt_server.h .

uint16_t len

تعریف در خط 36 فایل bt_gatt_server.h .

uint16_t افست

تعریف در خط 35 فایل bt_gatt_server.h .

مقدار uint8_t[ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

تعریف در خط 33 فایل bt_gatt_server.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: