btgatt_test_params_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_test_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

bt_bdaddr_t * bda1
bt_uuid_t * uuid1
uint16_t u1
uint16_t u2
uint16_t u3
uint16_t u4
uint16_t u5

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 88 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

bt_bdaddr_t* bda1

Định nghĩa tại dòng 90 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t u1

Định nghĩa tại dòng 92 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t u2

Định nghĩa tại dòng 93 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t u3

Định nghĩa tại dòng 94 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t u4

Định nghĩa tại dòng 95 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t u5

Định nghĩa tại dòng 96 của file bt_gatt_client.h .

bt_uuid_t * uuid1

Định nghĩa tại dòng 91 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: