bt_uuid_t Tham chiếu cấu trúc

bt_uuid_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

uint8_t uu [16]

miêu tả cụ thể

UUID Bluetooth 128-bit

Định nghĩa tại dòng 131 của tệp bluetooth.h .

Tài liệu thực địa

uint8_t uu [16]

Định nghĩa tại dòng 132 của tệp bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bluetooth.h