btgatt_db_element_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_db_element_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_common_types.h >

Trường dữ liệu

uint16_t nhận dạng
bt_uuid_t uuid
bt_gatt_db_attribute_type_t kiểu
uint16_t thuộc tính_handle
uint16_t bắt đầu_xử lý
uint16_t end_handle
uint8_t của cải

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 53 của file bt_common_types.h .

Tài liệu hiện trường

uint16_t thuộc tính_handle

Định nghĩa tại dòng 58 của file bt_common_types.h .

uint16_t end_handle

Định nghĩa tại dòng 66 của file bt_common_types.h .

id uint16_t

Định nghĩa tại dòng 55 của file bt_common_types.h .

thuộc tính uint8_t

Định nghĩa tại dòng 72 của file bt_common_types.h .

uint16_t start_handle

Định nghĩa tại dòng 65 của file bt_common_types.h .

Định nghĩa tại dòng 57 của file bt_common_types.h .

Định nghĩa tại dòng 56 của file bt_common_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: