btgatt_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
const btgatt_client_callbacks_t * khách hàng
const btgatt_server_callbacks_t * máy chủ

miêu tả cụ thể

Lệnh gọi lại BT-GATT

Định nghĩa tại dòng 28 của file bt_gatt.h .

Tài liệu hiện trường

const btgatt_client_callbacks_t * khách hàng

Lệnh gọi lại của khách hàng GATT

Định nghĩa tại dòng 33 file bt_gatt.h .

const btgatt_server_callbacks_t * máy chủ

Lệnh gọi lại máy chủ GATT

Định nghĩa tại dòng 36 file bt_gatt.h .

kích thước_t kích thước

Đặt thành sizeof(btgatt_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 30 của file bt_gatt.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_gatt.h